Obchodní / platební podmínky, ubytovací řád, GPRD

Obchodní podmínky

I.

Ceny a služby ubytování a případných služeb které jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele ( webové stránky, prospekty a pod.) jsou orientační. Pro zákazníka je závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu či v kalkulaci vystavenou ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech které nemůže ovlivnit ( např.zásah vyšší moci, karanténa, pád meteoritu, pandemie) změnit dohodnuté podmínky pobytu.  

II.

Zákazník je oprávněn zrušit rezervaci kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžadujeme písemnou elektronickou formou ( email s doručenkou) na mailovou adresu: pesakovna@pesakovna.cz . U některých skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky. Zaplacená záloha je nevratná.

Pokud si zákazník rezervuje pobyt méně než 1 měsíc před příjezdem platí 100% pobytu, storno poplatek v tomto případě je vždy 100 % platby 

Ubytovací řád

Tento ubytovací řád se vztahuje na ubytování v pokojích chaty Pešákovna, na adrese Jizerka čp.26, 468 50 Kořenov (dále jen "ubytovací zařízení").

Chata poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni horských chat. Práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení, na základě které vznikne ubytovanému a návštěvníkovi (dále též jen "host", "ubytovaný", apod.) právo na přechodné a časově omezené ubytování a poskytování dalších doplňkových služeb, se řídí ustanoveními tohoto ubytovacího řádu a host se s tímto ubytovacím řádem seznámil (a současně ho bez výhrad akceptuje ).

Vše je uvedeno na stránkách www.pesakovna.cz , což host potvrzuje vstupem do ubytovacího zařízení, nebo zaplacením zálohy-rezervace na ubytování, nebo zaplacením ceny služby poskytované v ubytovacím zařízení, nebo jiným faktickým úkonem (např. zasláním objednávky rezervace ubytování elektronickou cestou prostřednictvím emailu ubytovateli, zasláním poptávky využití služeb, které se hostům v ubytovacím zařízení poskytují prostřednictvím emailu nebo jiné obdobné elektronické komunikace adresované ubytovateli, písemnou formou, které byly adresovány ubytovateli, apod.), z něhož bude patrno, že má zájem s ubytovatelem uzavřít smlouvu o ubytování nebo využít služeb, které jsou v ubytovacím zařízení poskytovány, doručením potvrzení rezervace ubytování ze strany ubytovatele. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v chatě (dále jen "pochybení"), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

1. Host při nástupu k ubytování předloží ubytovateli, či jím pověřené osobě, osobní doklady (platný občanský průkaz, platný cestovní pas, nebo jiný doklad totožnosti) všech ubytovaných osob. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je chata oprávněna ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty. Po předložení dokladu totožnosti obdrží host klíče a bude zapsán do ubytovací knihy hostů. Ubytovaný tímto ubytovateli uděluje souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů.

2.Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ubytovateli ceny v souladu s platným ceníkem a řídit se platebními podmínkami chaty Pešákovna. Úhrada ubytování se provádí předem nebo zálohově, na fakturu nebo po dohodě při nástupu na pobytu.

3.Bez souhlasu ubytovatele nesmí host v těchto prostorech provádět žádné změny. Stěhování a přemisťování nábytku.Host je povinen při příjezdu na chatu a převzetí pokoje zjistit, zda pokoj nevykazuje závady nebo poškození, které by mělo vliv na jeho pozdější předání. V případě viditelných vad, které host neoznámí, se vystavuje možnosti úhrady škody, kterou nemusel zavinit.

4. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 16.00 hodin a nejpozději do 20.00 hodin daného dne. Ubytovatel do dané doby rezervuje pokoj pro hosta, není-li dohodnuto jinak.

5. Není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak, host uvolní a opustí pokoj nejpozději do 10. hodin posledního dne ubytování. V případě, že tak host neučiní ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za další jednodenní ubytovaní za každý následující den až do skončení ubytování.

6. Požádá-li host před skončením ubytování o prodloužení ubytování a ubytovatel má možnost mu vyhovět, může mu nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytován.

7. Host není oprávněn v ubytovacím zařízení bez předchozího souhlasu ubytovatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací a nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče, zvláště pro vytápění či ohřev, s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně, pokud jsou tyto elektrické spotřebiče bezpečné a bez vad ohrožujících jejich bezpečný provoz. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám,

mobilním telefonům a podobně, a to za stejných podmínek, jak jsou výše určeny pro ostatní elektrické spotřebiče.

8. Host při odchodu z pokoje uzavře okna, vypne elektrické přístroje, vytáhne všechny elektrické spotřebiče ze zásuvky, např. nabíječku notebooku, který si přivezl, nabíječku telefonu, apod.

9.Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti mladší patnácti let na pokoji a v ostatních prostorech ubytovacího zařízení bez dozoru dospělých, jinak host odpovídá ubytovateli za škody jimi způsobené. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

10. Povinností návštěvníků penzionu je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům. Návštěvník chaty, který poškodí zařízení, nebo způsobí škody v prostorách chaty, je povinen před odjezdem nahradit způsobenou škodu. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli ihned v hotovosti na místě. V případě, že tak host neučiní, bere na vědomí, že

bude jeho jednání možno posuzovat jako trestněprávní a za účelem řešení na místě samém bude ubytovatelem přivolána Policie České republiky. Pokud se skryté poškození na pokoji projeví až po odjezdu hosta je personál povinen o této skutečnosti obratem informovat hosta a poté zaslat doklad na úhradu vzniklé škody, kterou je host povinen uhradit.

11. Ubytovatel neodpovídá ubytovaným hostům za škody na věcech pokud nebylo jednoznačně prokázáno pochybení provozovatele chaty.

12. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní ubytované hosty. V případě, že host ani po upozornění ubytovatele či jím pověřené osoby nebude noční klid dodržovat či bude jiným způsobem jednat tak, že nebude dodržovat základní pravidla slušného a ohleduplného chování, nebo i přes upozornění obyvatele bude host hrubě porušovat dobré mravy, nebo jinak hrubě porušovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, je ubytovatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy o ubytování a ubytovaný je povinen prostor určený k jeho ubytování okamžitě vyklidit a opustit. V případě, že tak host neučiní, bere na vědomí, že bude jeho jednání možno posuzovat jako trestněprávní a za účelem řešení na místě samém bude ubytovatelem přivolána Policie České republiky. Stejná práva má ubytovatel vůči hostovi i v případě, že se stejným způsobem chovají osoby ubytované s hostem nebo jeho návštěvy. Pro případ odstoupení ubytovatele od smlouvy o ubytování dle tohoto článku ubytovacího řádu je ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli plnou výši za ubytování.

13. Ve všech vnitřních prostorech chaty je přísně zakázáno kouření a jiná manipulace s otevřeným ohněm a pro případ každého jednotlivého porušení tohoto zákazu je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

14. Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob.

15. Ve všech prostorách chaty není povolena konzumace vlastních potravin a pití, kromě kojenecké stravy. Je zakázáno vynášení jídla i nápojů mimo prostory restaurace. Konzumace na baru je účtována dle nabídkových cen. Útratu lze připsat na účet hosta, který se vyrovná při ukončení pobytu nebo lze platit hotově ihned po konzumaci. Strava v režimu polopenze nebo plné penze se vydává v určenou dobu v restauraci: snídaně 8.00-9.00 hod, oběd 12.00-13.00hod, večeře 18.30-19.30 hodin.

16. Motorová vozidla hostů ubytovacího zařízení smí být zaparkována jen na místech k tomu určených.Host souhlasí s parkovacím poplatkem,který je určen pro OÚ Kořenov (vybírá ubytovatel ). V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí ubytovacího zařízení z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Hosté jsou povinni vozidla parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit. Při čištění parkoviště jsou majitelé aut ubytovaní v ubytovacím zařízení povinni respektovat pokyny správce nebo jiné osoby k přeparkování.

17. Ubytovatel a host se dále před uzavřením smlouvy o ubytování dohodli na tom, že host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení s tím, že ubytovatel má právo si ponechat plnou část zaplacené zálohy dle obchodních podmínek uvedených na stránkách chaty Pešákovna.

18. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na baru nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele hotelu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. V případě onemocnění či poranění hosta ubytovatel na požádání zajistí

lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám.

19. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení chaty právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby a ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby, jak bylo shora uvedeno. Každý návštěvník se musí při vstupu do chaty seznámit s ubytovacím řádem a je povinen jej

dodržovat.

20. Ubytovatel si vyhrazuje právo podmínky vymezené tímto ubytovacím řádem kdykoli měnit a hosty ubytovacího zařízení bude o každé jeho změně vhodným způsobem informovat.

Platební podmínky

Na základě objednávky (elektronické, případně emailem či telefonicky) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 5 pracovních dnů . Během této doby je nutné uhradit zálohu ( 40 % z ceny ubytovaní ) na účet ubytovatele. Uhrazením zálohy / platby zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po marném uplynutí lhůty k zaplacení zálohy je rezervace zrušena. Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzení rezervace. Doplatek zbývajících 60 % ceny se hradí min 1 týden před příjezden na účet ubytovatele není-li domluveno jinak.

V případě objednání pobytu v kratším termínu než 30 dnů před nástupem pobytu bude uhrazena částka za pobyt ve výši 100 % nejpozději do 5 pracovních dnů jinak bude rezervace zrušena. 

GDPR

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fyzická podnikající osoba Vojtěch Adamský IČO:08055602 se sídlem Komenského 803,Smržovka ( dále jen správce )si tímto z pozice správce osobních údajů dovoluje informovat zákazníka, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů, o tom, že jeho osobní údaje budou správcem zpracovávány následovně:

· Z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které správci vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce.

· Z důvodu plnění smlouvy, jejíž sml. stranou je zákazník, budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem zajištění rezervace pokoje, poskytnutí služeb souvisejících s ubytováním v chatě a za účelem uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům správce za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících. Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje pro tyto účely budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

· Z důvodu oprávněných zájmů správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků správce a možného oslovení zákazníka, s nímž byla uzavřena smlouva, prostřednictvím nabídky na dodávku zboží či služeb správce. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů správce.Správce informuje zákazníka o tom, že je-li zákazníkem právnická osoba, bude správce zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správce si dovoluje informovat zákazníka, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí zákazníkovi na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech zákazníků správce probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "zákon") a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen "nařízení").

Zákazník je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má zákazník právo na přenositelnost osobních údajů. Zákazník může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Zákazník může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.