Obchodní / platební podmínky, ubytovací řád, GPRD

Obchodní podmínky

I.

Ceny a služby ubytování, které jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele  (webové stránky, prospekty a pod.) jsou orientační. Pro ubytovaného je závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu. Zaplacená záloha je nevratná, ale může být použita na nový zvolený termín). 

II.

Ubytovaný je oprávněn zrušit rezervaci kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu je vyžadováno elektronickou formou na mailovou adresu: pesakovna@pesakovna.cz.

Pokud si zákazník rezervuje pobyt ve lhůtě do jednoho měsíce před příjezdem, platí jako zálohu 100% ceny pobytu. Ubytování pouze na jednu noc je za příplatek 100 Kč / osoba.  

Ubytovací řád

Tento ubytovací řád se vztahuje na ubytování v pokojích chaty Pešákovny, na adrese Jizerka čp. 26, 468 50 Kořenov (dále jen "Pešákovna").


Pešákovna poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající turistické úrovni horských chat. Práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení, na základě které vznikne ubytovanému právo na časově omezené ubytování a poskytování dalších doplňkových služeb, se řídí ustanoveními tohoto ubytovacího řádu a ubytovaný se s tímto ubytovacím řádem seznámil (a současně ho bez výhrad akceptuje ).

Tyto i další informace jsou uvedeny na stránkách www.pesakovna.cz.  Akceptaci  ubytovaný potvrzuje vstupem do Pešákovny, nebo zaplacením ZÁLOHY / PLATBY      za rezervaci na ubytování, nebo zaplacením ceny služby poskytované na Pešákovně. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a ceníku ubytovatele, je ubytovatel oprávněn smlouvu   o ubytování před uplynutím ujednané doby okamžitě vypovědět.


1. Ubytovaný při nástupu k ubytování předloží ubytovateli, nebo jím pověřené osobě, doklad totožnosti všech ubytovaných osob. Po předložení dokladu totožnosti obdrží ubytovaný klíče a bude zapsán do ubytovací knihy hostů. Ubytovaný tímto ubytovateli uděluje souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů.

2. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ubytovateli ceny v souladu s platným ceníkem a řídit se platebními podmínkami Pešákovny.

3. Bez souhlasu ubytovatele nesmí host provádět žádné přemísťování nábytku. 

4. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 16.30 hodin, není-li domluveno jinak.

5. Není-li sjednáno jinak, ubytovaný uvolní a opustí pokoj nejpozději do 10:00 hodin posledního dne ubytování. 

6. Požádá-li ubytovaný před skončením ubytování o prodloužení ubytování                     a ubytovatel má možnost mu vyhovět, může mu nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytován.

7. Ubytovaný není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací a nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče pro vytápění či ohřev vody. Ubytovaný může používat spotřebiče s nízkým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k mobilním telefonům a podobně. 

8. Ubytovaný při odchodu z pokoje zavře okna, vypne elektrické přístroje, vytáhne všechny elektrické spotřebiče ze zásuvky. 

9. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti mladší patnácti let            na pokoji bez dozoru dospělých. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

10. Povinností ubytovaných je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování  k ostatním ubytovaným. 

11. Ubytovatel neodpovídá ubytovaným za škody na věcech pokud nebylo jednoznačně prokázáno pochybení ubytovatele.

12. V době od 23:00 hod. do 7:30 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní ubytované. 

13. Ve všech prostorech Pešákovny je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

14. Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob.

15. V prostoru restaurace není povolena konzumace vlastních potravin a pití, kromě kojenecké stravy. Útratu v restauraci lze evidovat na účet ubytovaného, který se vyrovná při ukončení pobytu. Strava v režimu polopenze nebo  snídaně se vydává        v určenou dobu v restauraci: snídaně 8.00-09.30 h., večeře 18.30-20.00 h.

16. Motorová vozidla hostů Pešákovny smí být zaparkována jen na místech k tomu určených. Ubytovaný souhlasí s účtováním parkovacího poplatku, který je určen        pro OÚ Kořenov. Při čištění parkoviště jsou majitelé aut povinni respektovat pokyny správce nebo jiné osoby k přeparkování.

17. Každý ubytovaný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. V případě onemocnění či poranění hosta ubytovatel na požádání zajistí lékařskou pomoc.

18. V prostorách Pešákovny včetně přilehlých pozemků vč. parkoviště je zakázán podomní prodej a vykonávání průzkumů trhu, sepisování dotazníků a pod. 

19.Ubytovatel si vyhrazuje právo podmínky vymezené tímto ubytovacím řádem kdykoli měnit a hosty ubytovacího zařízení bude o každé jeho změně vhodným způsobem informovat.

Platební podmínky

Na základě elektronické objednávky ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 3 pracovních dnů. Během této doby je nutné uhradit zálohu (min. 40 % z ceny ubytovaní) na účet ubytovatele. Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s nabízenými službami a cenou za ubytování. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po marném uplynutí lhůty k zaplacení zálohy je rezervace zrušena. Doplatek ceny se hradí 1-3 týdny před příjezdem na účet ubytovatele nebo v den příjezdu.

V případě objednání pobytu v kratším termínu než 30 dnů před nástupem pobytu bude uhrazena částka za pobyt ve výši 100 % nejpozději do 3 pracovních dnů. 

GDPR

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fyzická podnikající osoba Vojtěch Adamský IČO:08055602 se sídlem Jizerka 26,Kořenov  (dále jen správce) si tímto z pozice správce osobních údajů dovoluje informovat zákazníka, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů, o tom, že jeho osobní údaje budou správcem zpracovávány následovně:

Z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které správci vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce.

Z důvodu plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem zajištění rezervace pokoje, poskytnutí služeb souvisejících s ubytováním v chatě a za účelem uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům správce za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících. Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje pro tyto účely budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

· Z důvodu oprávněných zájmů správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků správce a možného oslovení zákazníka, s nímž byla uzavřena smlouva, prostřednictvím nabídky na dodávku zboží či služeb správce. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů správce. Správce informuje zákazníka o tom, že je-li zákazníkem právnická osoba, bude správce zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správce si dovoluje informovat zákazníka, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí zákazníkovi na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech zákazníků správce probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "zákon") a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen "nařízení").

Zákazník je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má zákazník právo na přenositelnost osobních údajů. Zákazník může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Zákazník může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.